logo-arxivers
logo-borsa-de-treball

Saps quin és el salari real del professional autònom amb qui treballes? Coneixes l'impacte que pot tenir una modificació del seu preu hora sobre el servei contractat? Com a freelance, saps quan hauries de cobrar per la teva hora de treball? Pots esbrinar-ho d'una forma molt senzilla amb la nostra calculadora per a autòmoms.

PREU PER HORA

QUAN ET COSTARÀ CONTRACTAR UN AUTÒNOM?

%

[1] Percentatge de la jornada laboral dedicat a tasques que es poden facturar. No es consideren facturables les hores dedicades a tasques comercials, preparació de pressupostos i memòries tècniques, reunions, formació, comunicació, etc.).

[2] Com a norma general, els professionals autònoms (és a dir, aquells donats d'alta en les seccions segona i tercera de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), relatives a activitats professionals i activitats artístiques) han d'incloure retencions de l'IRPF en les seves factures. El tipus de retenció a aplicar en les factures amb caràcter general és, des del 12 de juliol de 2015 el 15%. En el cas dels nous autònoms, durant l'any en què es donen d'alta i els dos següents, la retenció a practicar és el 7%, sempre i quan no hagin estat d'alta en una activitat econòmica en els dotze mesos anteriors.

[3] Preu mensual, sense IVA, del lloguer de l'espai de treball, i de les despeses de serveis associats (llum, aigua, calefacció).

[4] Cost mensual, sense IVA, en telefonia i xarxes. Pot incloure costos d'hospedatge i de manteniment de blogs o webs professionals.

[5] La quota d'autònoms del 2017 per a la base mínima de cotització és 267,03 euros mensuals (que es corresponen al 29,90% de 893,10 euros, la base mínima de cotització, inclosa la incapacitat temporal i finançament de prestacions per risc durant l'embaràs i la lactància). Llegir més.

[6] Altres despeses no incloses en els conceptes anteriors. Per exemple, el cost d'actualització i manteniment de l'equip de treball (hardware, software, material d'oficina, etc.).

QUIN SERÀ EL SALARI REAL DEL TREBALLADOR AUTÒNOM?

PREVISIÓ D'HORES DE TREBALL EFECTIVES

%

IMPORT MENSUAL (SENSE IVA)

PREVISIÓ DE DESPESA MENSUAL

SALARI MENSUAL REAL

En aquest import no s'han comptabilitzat emergències, plans de jubilació ni beneficis

Patrocinadors instuticionals
Associació d'Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya. 2014
tel i fax 93 419 89 55 - Rocafort 242 bis 1r 08029 Barcelona.